تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هشت میلیون ریال از محل چهل میلیون ریال

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف هشت میلیون ریال از محل چهل میلیون ریال - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی (‌کمیسیون برنامه)

‌ماده واحده - به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود معادل هشت میلیون ریال از چهل میلیون ریال مندرج در ردیف ۲ ماده واحده مصوب سوم آبان‌ماه ۱۳۳۴ را جهت تأمین هزینه نگاهداری و ادامه عملیات بنگاه دامپزشکی به طریق ذیل به مصرف برساند:

۱ - مخارج نگاهداری تعمیر وسایل نقلیه موجود و تعویض

‌و تبدیل به احسن بعضی از آنها ۳۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۲ - خرید لوازم فنی و آزمایشگاهی ۱۷۵۰٫۰۰۰ ریال

۳ - خرید مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاه رازی ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴ - خرید علوفه و دامهای آزمایشی رازی ۳۰۰٫۰۰۰ ریال

۵ - خرید مواد نفتی جهت مصرف آزمایشگاه رازی ۲۰۰٫۰۰۰ ریال

۶ - هزینه عادی مبارزه با بیماریهای دامی و ‌فوق‌العاده و هزینه سفر مأمورین و دستمزد ‌کارشناس فنی ۱۲۵۰٫۰۰۰ ریال


‌جمع کل ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

‌تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده که در جلسه ۳۴٫۱۱٫۲۱ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرا‌می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی