تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغ چهارصد میلیون ریال از باقیمانده فصل ششم قانون برنامه‌هفت‌ ساله

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین انقلاب شاه و مردم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه مصرف مبلغ چهارصد میلیون ریال از باقیمانده فصل ششم قانون برنامه‌هفت‌ساله - متخذه ۲۶ مهر ماه ۱۳۳۴ (‌کمیسیون برنامه)

ماده واحده - برنامه عملی فوری ادامه ساختمانهای نیمه تمام فرهنگی و اتمام قسمتی از آن تصویب و به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود از مبلغ۳۳۳۵ میلیون ریال اعتبار باقیمانده فصل ششم قانون برنامه مصوب ۱۳۲۷ مبلغ چهارصد میلیون ریال به شرح زیر به مصرف برساند:

۱ - ادامه ۲۵۶ دستگاه ساختمانهای نیمه تمام فرهنگی شهرستانها و ۷۳ دستگاه ساختمانهای تهران و اتمام آن.

۲۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال

۲ - ادامه در حدود ۱۵۰ دستگاه ساختمانهای دبستان و دبیرستان و سایر ساختمانهای نیمه‌تمام فرهنگی

۱۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال

...................................

جمع ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

این اعتبار در سال ۱۳۳۴ قابل پرداخت می‌باشد.

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی مشتمل بر ماده واحده دایر به اجازه مصرف چهارصد میلیون ریال از باقیمانده فصل ششم قانون‌برنامه هفت‌ساله مصوب ۱۳۲۷ صحیح بوده و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت