تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر مهندس خارجی جهت سرپرستی دیزل‌های کارخانه سیمان‌ ری و سایر دیزل‌ها

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر مهندس خارجی جهت سرپرستی دیزل‌های کارخانه سیمان‌ ری و سایر دیزل‌ها - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

‌ماده واحده - به استناد ماده ۱۳ قانون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود یک نفر مهندس خارجی که در‌موتورهای دیزل متخصص باشد جهت سرپرستی و مراقبت دیزلهای کارخانه سیمان ری و سایر دیزلها برای مدت یک سال به وسیله یکی از مؤسسات‌بین‌المللی مورد اعتماد استخدام نماید.

‌تبصره - حقوق و مزایا و سایر شرایط استخدامی متخصص مزبور با نظر مؤسسه مذکور در ماده واحده تعیین خواهد شد.

‌تصمیم فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره که در جلسه ۳۴٫۱۱٫۲۱ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده‌و قابل اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی