تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر متخصص خارجی برای اداره امور مهمانخانه بوعلی‌ همدان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دایر به اجازه استخدام یک نفر متخصص خارجی برای اداره امور مهمانخانه بوعلی‌ همدان - مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی (‌کمیسیون برنامه)

ماده واحده - به استناد ماده ۱۳ قانون برنامه مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۲۷ به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود یک نفر متخصص خارجی که در امور‌هتل سابقه داشته باشد برای اداره امور مهمانخانه بوعلی همدان با حقوق ماهیانه پانزده هزار ریال که نصف آن به ریال و نصف دیگر به ارز به نرخ بانک‌ملی قابل پرداخت بوده به اضافه هزینه مسافرت نامبرده از مبدأ به ایران و بالعکس و با استفاده از منزل و غذای مهمانخانه برای مدت یک سال استخدام‌نماید.

‌تصمیم متخذه فوق مشتمل بر ماده واحده که در جلسه ۳۴٫۱۱٫۲۱ از طرف کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل‌اجرا می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - نورالدین امامی