تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین راجع به استخدام سه نفر گوینده اتباع خارجی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین راجع به استخدام سه نفر گوینده از اتباع خارجی - مصوب ۲۲ مهر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ مهر ۱۳۴۷ مجلس سنا.

‌ماده واحده - به وزارت اطلاعات اجازه داده می‌شود که سه نفر اشخاص زیر را برای مدت پنج سال جهت خدمت در رادیو اهواز و رادیو زاهدان‌استخدام کند.

۱ - آقای علی اسعد یدج تبعه اردن گوینده عربی.

۲ - خانم سلوی یسار ابوالسعود تبعه اردن گوینده عربی.

۳ - آقای مشهود احمد تبعه پاکستان گوینده اردو.

‌تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ روز شنبه سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به استناد تبصره ۳ قانون استخدام پنج نفر از‌اتباع خارجی به سمت گوینده رادیو از طرف کمیسیون امور خارجه مجلس سنا اتخاذ گردیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و سوم مهر ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و هفت کمیسیون امور خارجه مجلس شورای ملی به تصویب رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی