تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی مربوط به چاپ فرهنگ دهخدا - مصوب ۲۵ دی ماه ۱۳۲۴

هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی مکلف است وسایل طبع کتاب فرهنگ آقای دهخدا را فراهم نموده هر نوع کمک و وسیله‌ای را که آقای دهخدا لازم‌داشته باشد در اختیار ایشان بگذارند و قراردادی که مورد موافقت طرفین باشد با ایشان منعقد نماید.

تصمیم بالا در جلسه بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نمایندگان منتخبه برای نظارت ذخیره اسکناس منتخبه از مجلس شماره ردیف اسامی تاریخ انتخاب

۱ - آقای ابوالقاسم نراقی ۵ اردیبهشت ۱۳۲۳

۲ - آقای صادق بوشهری ۵ اردیبهشت ۱۳۲۳

۳ - آقای مخبر فرهمند ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۴

۴ - آقای دکتر کیان ۱۸ آذر ماه ۱۳۲۴