تصمیم قانونی مربوط به تایید و تصویب گزارش کمیسیون نفت و ماموریت کمیسیون جهت تنظیم و تقدیم گزارش به مجلس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم
Majlis Melli 16.pdf


تصمیم قانونی مربوط به تایید و تصویب گزارش کمیسیون نفت و ماموریت کمیسیون جهت تنظیم و تقدیم گزارش به مجلس - مصوب ۲۱ دی ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۱۳۲۹ مجلس سنا. [۱]


مجلس شورای ملی با تایید و تصویب گزارش کمیسیون نفت دایر بر اینکه لایحه ساعد - گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست به منظور اجرای قانون مهر ماه ۱۳۲۶ به آن کمیسیون ماموریت می دهد که با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان در ظرف دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه و رویه دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

آقایان می توانند در ظرف دو هفته هرگونه پیشنهادی که دارند به کمیسیون تقدیم نمایند.

تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نگاه کنید به

منبع

  1. مجموعه موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۳