تصمیم قانونی راجه به تعقیب جزایی آقای حاج میرزا حبیب‌الله امین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

تصمیم قانونی راجع به تعقیب جزایی آقای حاج‌میرزا حبیب‌الله‌امین

مجلس شورای ملی اجازه می‌دهد که آقای حاج میرزاحبیب‌الله امین را دولت مورد تعقیب جزائی قرار داده و نتیجه را به استحضار مجلس برساند.

تصمیم فوق در جلسه سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر