تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به پانزده روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی راجع به مدارک اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی‌و تدین - مصوب ۲۹ فروردین ماه ۱۳۲۳

نظر به این که کمیسیون عرایض مدت ۱۵ روز مقرر در ماده ۳ قانون محاکمه وزراء را برای تحقیقات و رسیدگی به اعلام جرم نسبت به آقایان سهیلی‌نخست‌وزیر سابق و تدین وزیر کشور پیشین کافی ندانسته بر حسب تقاضای کمیسیون نامبرده ۱۵ روز دیگر از تاریخ ۲۳٫۱.۲۹ مدت قانونی مقرره درماده ۳ قانون محاکمه وزراء نسبت به این امر به خصوص تمدید می‌گردد.

تصمیم فوق در جلسه بیست و نهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی