تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به ۱۵ روز مهلت به کمیسیون عرایض برای رسیدگی به اتهامات آقای تدین - مصوب ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۳

نظر به این که کمیسیون عرایض مدت ۱۵ روز مدت مقرر در ماده ۳ قانون محاکمه وزراء را برای رسیدگی به پرونده ارسالی وزارت دادگستری موضوع اتهاماتی‌که به آقای تدین وزیر پیشین وزارت خواربار داده شده کافی ندانسته بر حسب تقاضای کمیسیون نامبرده علاوه بر مدت قانونی پانزده روز دیگر نسبت به این امربخصوص مهلت داده می‌شود.

تصمیم فوق در جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی