تصمیم قانونی راجع به دو ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی اعلام جرم منتسبه به آقایان سهیلی و تدین

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به دو ماه مهلت به کمیسیون قوانین دادگستری راجع به رسیدگی به اعلام جرم منتسبه به آقایان‌سهیلی و تدین - مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۲۳

چون کمیسیون قوانین دادگستری در نتیجه زیادی کار و تراکم امور موفق به رسیدگی پرونده‌های اعلام جرم نسبت به آقای سهیلی از طرف آقای فرخ ومدیران جراید و نیز اعلام جرم نسبت به آقای تدین از طرف آقای محمد طباطبایی نگردیده بر حسب تقاضای کمیسیون نامبرده دو ماه دیگر علاوه برمدت مقرره در ماده چهارم قانون محاکمه وزراء به کمیسیون قوانین دادگستری برای ادامه تحقیقات مهلت داده می‌شود.

این تصمیم در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی