تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می‌دهند

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به تشکیل کمیسیون پنج‌نفری برای تحقیق و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان‌می‌دهند - مصوب ۲۷ دی ماه ۱۳۲۳

نظر به این که شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای ملی در برخی از معاملات راجع به کالاهای انحصاری و اقدام برای تحصیل‌اجازه ورود پاره‌ای از اجناس و غیره سوء استفاده از مقام خود به منظور انتفاع مادی در جراید انتشار می‌یابد

و نظر به لزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبت به کسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور مسئول و مستحق تعقیب‌خواهند بود.

از این روی:

مجلس شورای ملی طبق اصل ۳۳ از متمم قانون اساسی کمیسیونی از پنج نفر نمایندگان به انتخاب مجلس تشکیل و مأمور می‌کند که تحقیقات‌جامع‌الاطرافی به عمل آورده و گزارش لازم را از تاریخ اتخاذ این تصمیم در ظرف یک ماه به مجلس شورای ملی تقدیم نماید. دولت مکلف است کلیه اسناد و اطلاعات و وسایل تحقیق را در اختیار کمیسیون بگذارد.

تبصره - مورد اتهام منحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که مبنی بر سوء استفاده مادی است رسیدگی می‌شود.

تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی