تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیاز‌نامه دارسی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

لغو امتیازنامه دارسی

تصمیم قانونی راجع به تایید تصمیم دولت در موضوع الغای امتیازنامه دارسی - مصوب ۱۰ آذر ماه ۱۳۱۱

‌مجلس شورای ملی موافقت خود را با تصمیم اخیر دولت راجع به الغای امتیازنامه دادرسی ابراز و اقدام دولت را در این موضوع تأیید و تحسین‌می‌نماید.

‌تصمیم فوق در جلسه دهم آذر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - دادگر