تصمیم قانونی راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس‌شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf


تصمیم قانونی راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس‌شورای ملی – مصوب ۱۰ دی ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی.

تصمیم قانونی راجع به اجازه نحوه مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه سال ۱۳۴۲ مجلس‌شورای ملی ماده واحده - به هیأت‌رییسه مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود مصرف اعتبارات منظوره در قانون مربوط به کسر اقلام بودجه ۱۳۴۲ مجلس‌شورای ملی را مانند گذشته تعیین و به موقع اجرا گذارد.

تصمیم قانونی بالا که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و و چهل و دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی