تصمیم قانونی دایر به یک ماه مهلت به کمیسیون انتخابات برای اصلاح قانون انتخابات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به یک ماه مهلت به کمیسیون انتخابات برای اصلاح قانون انتخابات - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۲۳

نظر به این که کمیسیون انتخابات منتخبه از مجلس شورای ملی دو ماه مدت مقرر در قانون مصوب ۱۵ شهریور ماه ۱۳۲۳ را کافی برای اصلاح و تنظیم‌قانون انتخابات ندانسته‌است لذا بر حسب تقاضای کمیسیون از تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۲۳ یک ماه دیگر مهلت داده می‌شود.

این تصمیم در جلسه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی