تصمیم قانونی دایر به نام‌گذاری روز ۲۳ خرداد به نام روز لژیون خدمتگزاران بشر

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم لژیون خدمتگزاران بشر

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به نام‌گذاری روز ۲۳ خرداد به نام روز لژیون خدمتگزاران بشر - مصوب ۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۸ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

روز ۲۳ خرداد که مصادف با ایراد بیانات حکیمانه اعلیحضرت همایون محمدرضا پهلوی شاهنشاه آریامهر مبنی بر تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر در دانشگاه هاروارد است روز لژیون خدمتگزاران بشر (‌داوطلبان ملل متحد برای عمران و توسعه) نامیده می‌شود.

تصمیم قانونی فوق پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۱۱٫۸ در جلسه روز چهارشنبه بیست و هشتم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

نگاه کنید به

بن‌مایه‌ها