تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای دکتر علی امینی وزیر سابق دادگستری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

تصمیم قانونی دایر به منع تعقیب آقای دکتر علی امینی وزیر سابق دادگستری – مصوب ۱۹ آذر ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه نوزدهم آذر ماه ۱۳۳۴ طبق ماده ششم قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ تیر ماه ۱۳۰۷ قرار منع تعقیب آقای دکتر علی‌امینی وزیر سابق دادگستری را در مورد معامله شکر اعلام می‌دارد.

نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت