تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای تدین وزیر اسبق خواربار - مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۲۴

مجلس شورای ملی آقای تدین وزیر اسبق خواربار را در موضوع اعلام جرم آقای محمد طباطبایی راجع به خواربار آذربایجان قابل تعقیب تشخیص وطبق ماده ۵ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کل کشور ارجاع می‌نماید.

این تصمیم در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتحاد شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی