تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت پارلمانی از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی – مصوب ۲۸ آذر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.

‌مجلس شورای ملی به منظور امکان تحقیق از آقای محمدباقر بیات و تعقیب موضوع اتهام ایشان از آقای محمد باقر بیات نماینده مجلس شورای ملی‌سلب مصونیت پارلمانی می‌کند.

‌تصمیم فوق در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی