New Server

تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اعتصام‌زاده - مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۱۷

مجلس شورای ملی از آقای ابوالقاسم اعتصام‌زاده نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب جزایی قرار دهد.

این تصمیم فوق در جلسه شانزدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری