New Server

تصمیم قانونی دایر به سلب مصونیت ار آقای اسمعیل عراقی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

تصمیم قانونی دائر به سلب مصونیت از آقای اسمعیل عراقی - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۶

مجلس شورای ملی از آقای اسمعیل عراقی نماینده مجلس سلب مصونیت نموده و به دولت اجازه می‌دهد او را مورد تعقیب جزایی قرار دهد.

این تصمیم در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری