تصمیم قانونی دایر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به تشکیل کمیسیون شش نفری برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۳

مجلس شورای ملی در جلسه نوزدهم بهمن ماه ۱۳۲۳ به تشکیل کمیسیون شش نفری منتخبه از شعب برای تجدید نظر در نظامنامه داخلی مجلس‌شورای ملی رأی داده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی