تصمیم قانونی دایر به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی از شعب

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به تجدید انتخاب کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی از شعب - مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی [۱]


‌ماده واحده - کمیسیون برنامه نیز مانند سایر کمیسیونهای عادی از شعب تجدید انتخاب می‌شود تصمیم قانونی بالا در جلسه سه‌شنبه سوم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید. ‌ رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۲۵