تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیات نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۱۷ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه ۱۳۴۸ طبق ماده ۱۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران آقای حسام‌الدین رضوی نماینده‌مجلس شورای ملی را برای مدت دو سال به سمت ناظر در هیئت نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس ملی - عبدالله ریاضی

آقای جواد بوشهری در تاریخ روز شنبه سوم آبان ماه ۱۳۴۸ از طرف مجلس سنا انتخاب گردیدند.