تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
Majlis Melli 21 Vol 1.pdf

تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران - مصوب ۳۰ مهر ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه سه‌شنبه ۱۳۴۲٫۷٫۳۰ طبق ماده ۱۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران بانو دکتر مهرانگیز دولتشاهی نماینده مجلس را به‌سمت ناظر در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران انتخاب نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه سه‌شنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۴۲ آقای سناتور جواد بوشهری را به عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران‌برای مدت دو سال انتخاب نموده‌است.