تصمیم قانونی دایر به انتخاب هیجده نفر جهت عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی به آیین‌نامه‌قانون اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب هیجده نفر جهت عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین برای رسیدگی به آیین‌نامه‌قانون اصلاحات ارضی - مصوب ۱۹ خرداد ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۳ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا.

مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به استناد تبصره یک قانون مربوط به "‌اجازه اجراءآیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین" آقایان:

۱ - ابوالقاسم پاینده
۲ - مهندس آصفی
۳ - دکتر صاحب قلم
۴ - مهندس اسمعیل انصاری
۵ - ملک‌زاده آملی
۶ - دکتر نجیمی
۷ - مهندس برومند
۸- کیهان یغمایی
۹ - سرهنگ حسینی
۱۰ - رامبد
۱۱ - دکتر اسفندیاری
۱۲ - بدرصالحیان
۱۳ - مهندس ریاحی
۱۴ - شیخ‌الاسلامی
۱۵ - دکترمعتمد وزیری
۱۶ - هاشم جاوید
۱۷ - علی اکبر رهبر
۱۸ - مهندس پرویز بهبودی را به عضویت کمیسیون مزبور برای رسیدگی به آیین‌نامه قانون‌اصلاحات ارضی انتخاب نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

مجلس سنا در تاریخ چهارشنبه سیزده خرداد ماه ۱۳۴۳ آقایان:

۱ - تیمسار سپهبد امیر احمدی
۲ - بهادری
۳ - هدایت
۴ - رام
۵ - تیمسار سرلشگربقایی
۶ - صمصام
۷ - شاهرودی
۸ - تیمسار سپهبد ورهرام
۹ - یارافشار
- ۱۰ فرود
۱۱ - دکتر شفق
۱۲ - عماد تربتی
۱۳ - بوذری
۱۴ - دکترکاظمی
۱۵ - جعفری
۱۶ - دکتر صدیق
۱۷ - افتخار هشترودی
۱۸ - نبیل سمیعی

را برای عضویت کمیسیون خاص مشترک مجلسین جهت رسیدگی‌به آیین‌نامه قانون اصلاحات ارضی انتخاب نمود.