تصمیم قانونی دایر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم قانونی دائر به انتخاب مستشاران دیوان محاسبات - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۲۷

آقایان زیر طبق ماده هشتم متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات برای مدت سه سال به عضویت شعب پنجگانه دیوان محاسبات در جلسه‌چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۲۷ انتخاب شده‌اند:

۱ - آقای حسن مشیری ۲ - آقای ابوالقاسم همایونفر

۳ - آقای ابوالقاسم مستوفی ۴ - آقای علیرضا حکیم‌خسروی

۵ - آقای احمد زنجانی ۶ - آقای سید حسین الهی

۷ - آقای محمدعلی گرکانی ۸ - آقای ابراهیم مصلحی

۹ - آقای محمود انواری ۱۰ - آقای علی‌اکبر وثیقی

۱۱ - آقای جعفر الهی ۱۲ - آقای محمود عرفان

۱۳ - آقای محمدعلی آقاولی ۱۴ - آقای اسماعیل میرسپاسی

۱۵ - آقای هاشم مفخم ۱۶ - آقای علی حق‌نویس

۱۷ - آقای رضا تاج‌بخش ۱۸ - آقای فدایی علوی

۱۹ - آقای عبدالله خرسند ۲۰ - آقای ناصر شهنواز

۲۱ - آقای علی روحی ۲۲ - نصرالله صبا

۲۳ - آقای عبدالله درخشان ۲۴ - آقای مهدی صدیق وزیری

۲۵ - آقای مهدی وثوق ۲۶ - آقای حسین افضل

۲۷ - آقای عبدالعظیم فروغان

....................

تصمیم بالا در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت مجلس شورای ملی اتخاذ شد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت