تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۸ – مصوب ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی.

‌مجلس شورای ملی به موجب ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین‌آقایان دکتر محمدعلی رشتی و نادر ادیب سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی را به سمت ناظران اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران انتخاب‌کرده است.

‌تصمیم قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده‌است.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی