تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس – مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی.

‌مجلس شورای ملی به موجب ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین‌آقایان دکتر محمدعلی رشتی و نادر ادیب سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی را به سمت ناظران اندوخته اسکناس در بانک مرکزی ایران انتخاب‌کرده است.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی