تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۶ - مصوب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین‌آقایان عنایت‌الله نصیری و نادر ادیب سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب کرده‌است. تصمیم قانونی بالادر جلسه روز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

آقایان محمد حجازی و رضا جعفری در جلسه روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۴۶ از طرف مجلس سنا برای عضویت در هیأت نظارت اندوخته‌اسکناس انتخاب گردیده‌اند