تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۲ - مصوب ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی[۱]

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی مصوب ۲۲ امرداد ماه ۱۳۱۷ آقایان حسین مکی و مجید موسوی نمایندگان مجلس را به سمت ناظر اندوخته اسکناس انتخاب نموده‌است.

تصمیم فوق در جلسه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.


رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۵۵