تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۰

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۰ - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی [۱]

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲ مرداد ماه ۱۳۱۷ آقایان عبدالصاحب صفایی و ناصرقلی اردلان نمایندگان مجلس را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده‌است.

تصمیم بالا در جلسه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۳۳