تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۲۹ - مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا[۱]

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۲۲ امرداد ۱۳۱۷ آقایان ناصرقلی اردلان و عبدالصاحب صفایی نمایندگان مجلس را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده‌است.

تصمیم فوق در جلسه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی

این تصمیم در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۹ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته‌است

منبع