تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیات حسابرسی برنامه - مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی


مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی به استناد ماده ۳۰ تصویبنامه قانونی (‌ماده ۲۷‌گزارش کمیسیون) برنامه عمرانی سوم کشور آقایان اکبر شفیعی و محمدعلی رفعت‌جاه را جهت عضویت "‌هیأت حسابرسی برنامه" برای مدت‌یک سال انتخاب کرده‌است.

تصمیم قانونی فوق در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی