تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در شورای عالی نفت ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر جهت عضویت در شورای عالی نفت - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه روز شنبه سی‌ام مهر ماه ۱۳۴۲ به استناد بند الف ماده ۲۱ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آقایان

- امیر حسین فولادوند و‌

- دکتر سید عبدالرضا عدل طباطبایی

را به عضویت شورای عالی نفت انتخاب نموده است.

‌تصمیم قانونی بالا در جلسه سه‌شنبه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ششم آبان ماه ۱۳۴۲ آقایان سناتورها

- دکتر عیسی صدیق و

- مصطفی تجدد

را به عضویت شورای عالی نفت انتخاب‌ نموده است.