تصمیم قانونی دایر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۴۴ - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی.

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۴۶ قانون بانکی و پولی کشور مصوب هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه کمیسیونهای مشترک دارایی ودادگستری مجلسین آقایان عنایت‌الله نصیری و دکتر محمدعلی رشتی نمایندگان مجلس شورای ملی را به سمت نظار اندوخته اسکناس انتخاب نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی