تصمیم قانونی دایر به انتخاب بقیه مستشاران دیوان محاسبات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب بقیه مستشاران دیوان محاسبات - ‌مصوب ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹‌ مجلس شورای ملی و ۲۷ خرداد ۱۳۲۹ مجلس سنا [۱]


در جلسه پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۲۹‌ طبق ماده سوم قانون دیوان محاسبات و ماده هشتم الحاقیه به قانون مزبور هشت نفر آقایان نامبرده زیر برای‌ عضویت دیوان محاسبات انتخاب شده‌اند:

۱ - آقای هادی اشتری
۲ - آقای ابوالحسن آق‌اولی
۳ - آقای محمدمهدی شاهرخ
۴ - آقای حسن فرزاد
۵ - آقای اسدالله هادی
۶ - آقای حسین مجیدزاده
۷ - آقای عبدالحسین عندلیبی
۸ - آقای محمد فاطمی

‌ تصمیم بالا در جلسه سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است. ‌

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر عبدالله معظمی ‌

این تصمیم در جلسه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۲۹‌ مورد تأیید مجلس سنا قرار گرفته است

منبع