تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای ملی از شعب

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

تصمیم قانونی دایر به انتخاب اعضای کمیسیون‌های مجلس شورای ملی از شعب - مصوب ۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی [۱]


ماده واحده - کمیسیونهای مجلس شورای ملی مستقلاً از بین اعضاء شعب در هر شعبه انتخاب خواهد شد و برای انتخاب حضور دو ثلث از اعضاءشعبه ضروری است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ - چاپخانه مجلس - ص. ۱۲۵