تصمیم قانونی دایر به اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دائر به اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی - مصوب ۴۷٫۴.۱۸

ماده واحده - مواد ۲۰ و ۱۱۸ و ۱۱۹ و تبصره دوم ماده ۶۴ و بند ج ماده ۷۳ و جمله آخر ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی به شرح زیراصلاح می‌گردد:

ماده ۲۰ - کمیسیونهای دائمی به عده وزارتخانه‌ها به انضمام کمیسیونهای عرایض - بودجه - برنامه - محاسبات مجلس - امور استخدام و سازمانهای‌اداری - رسیدگی به سوالات و کمیسیون همکاری مجلسین خواهد بود.

در ابتدای هر دوره اجلاسیه رییس مجلس با در نظر گرفتن اطلاعات و سابقه و تمایل نمایندگان تعداد اعضایی را که هر یک از شعب برای هر کمیسیون‌لازم است انتخاب کند، - تعیین می‌نماید.

هر شعبه مطابق آن تعداد با در نظر گرفتن اطلاعات و سابقه و تمایل نمایندگان، اعضاء هر کمیسیون را با رأی مخفی و با ورقه و اکثریت نسبی انتخاب‌می‌کند.

برای این انتخاب حضور دو ثلث اعضاء شعبه ضروری است.

عده اعضاء کمیسیونها به استثنای کمیسیون عرایض و محاسبات که شش نفر است مطابق تشخیص هیأت‌رییسه از دوازده نفر به بالا خواهد بود.

علاوه بر کمیسیونهای مذکور مجلس می‌تواند در موارد لازم کمیسیونهای فوق‌العاده و مخصوص برای وظائف معین انتخاب کند.

ماده ۱۱۸ - هر گاه پیشنهاد حذف نسبت به یکی از مواد لایحه یا طرح در شور نهایی داده شود، پیشنهاد قرائت و نسبت به آن اخذ رأی به عمل نخواهدآمد. پیشنهاد حذف پس از تصویب بقیه مواد مطرح و بعد از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رأی‌خواهد شد.

در صورتی که پیشنهاد حذف تصویب نشود نسبت به خود ماده رأی گرفته خواهد شد.

ماده ۱۱۹ - هنگام اخذ رأی نسبت به ماده هر گاه پیشنهاد حذف قسمتی از آن بشود پس از توضیح پیشنهاد دهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق‌نسبت به پیشنهاد اخذ رأی به عمل خواهد آمد. در صورتی که تصویب شود نسبت به بقیه ماده اخذ رأی به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تصویب‌پیشنهاد حذف، نسبت به تمام ماده رأی گرفته خواهد شد.


اصلاحات در سایر مواد

۱ - تبصره دوم ماده ۶۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ - لوایح و طرحهایی که برای اخذ رأی نهایی از مجلس سنا به مجلس شورای ملی عودت داده می‌شود در صورتی که تغییراتی در آنها داده نشده‌باشد وصول آنها اعلام و اخذ رأی نسبت به آنها جزء دستور جلسه بعد قرار می‌گیرد و هر گاه در این گونه لوایح و طرحها و یا در لوایح و طرحهایی که‌برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شده‌است تغییراتی داده شده و عودت داده باشند لوایح و طرحهای مزبور چاپ و به کمیسیونهای مربوط ارجاع‌می‌شود که نسبت به همان تغییرات اظهار نظر نموده به مجلس گزارش دهند. کلیه تغییرات حاصله اعم از آن که مورد تصویب کمیسیونها قرار گرفته یا قرار نگرفته باشد باید چاپ و ضمیمه گزارش گردد.

۲ - در بند ج ماده ۷۳ اضافه شود:

"‌و برنامه‌های عمرانی چندساله کشور".

۳ - جمله آخر ماده ۱۹۸ به صورت زیر اصلاح شود:

برنامه دولت وقتی در دستور مجلس قرار می‌گیرد که لااقل بیست و چهار ساعت قبل طبع و توزیع شده‌باشد و پس از طرح در مجلس و مذاکرات‌مخالف و موافق و توضیحات دولت رأی اعتماد گرفته خواهد شد.

تصمیم قانونی بالا در جلسه روز سه شنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی