تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه داخلی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


‌تصمیم قانونی دایر به اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه داخلی

‌ماده ۸۳ - هر یک از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند قبل از شروع به دستور و یا آخر جلسه بااجازه رییس و رعایت نوبت به عنوان نطق قبل از دستور یا بعد از دستور مطلب خود را اظهار نماید هرکدام از دارندگان اجازه نطق‌می‌توانند حق خود را تماماً و یا بعضاً به یک نفر دیگر تفویض و واگذار نمایند. مجموع این قبیل نطق‌ها در هر جلسه نبایستی از سه ربع ساعت تجاوزنماید مگر با اجازه مجلس.

تصمیم قانونی بالا به موجب طرح پیشنهادی آقایان نمایندگان در جلسه یکشنبه هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی‌اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت