تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست‌وزیر (موضوع اعلام جنگ به ژاپن)

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد نسبت به کابینه آقای مرتضی بیات نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای پوررضا) تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای بیات نخست‌وزیر (موضوع اعلام جنگ به ژاپن) - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی ‌

‌مجلس شورای ملی در جلسه دهم اسفند ماه ۱۳۲۳ به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر به اکثریت ۹۱ رای از ۹۴ نفر عده حاضر رای اعتماد داده‌است.

‌این تصمیم در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

نگاه کنید به