New Server

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر علی امینی نخست وزیر ۱۳۴۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای مهندس شریف‌امامی نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای اسداله علم نخست وزیر تیر ۱۳۴۱
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیستم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای دکتر علی امینی نخست وزیر ۱۳۴۰

کابینه علی امینی

وزیر جنگ : سپهبد نقدی

وزیر مشاور و سرپرست وزارت بازرگانی : علی اصغر پورهمایون

وزیر امور خارجه : قدس نخعی

وزیر کشور : سپهبد صادق عزیزی

وزیر بهداری : دکتر عبدالحسین طبا

وزیر دارایی : عبدالحسین بهنیا

وزیر پست و تلگراف و تلفن : هوشنگ سمیعی

وزیر کشاورزی : حسن ارسنجانی

وزیر صنایع و معادن : غلامعلی فریور

وزیر دادگستری : نورالدین الموتی

وزیر کار : عطاالله خسروانی

وزیر مشاور : هادی اشتری

وزیر راه : جمال گنجی

برنامه دولت علی امینی

در نشست فوق‌العاده هیات وزیران تصویب شد که اصلاحات ارضی و محدود کردن مالکیت‌های بزرگ و مبارزه با فساد و پایین آوردن هزینه زندگی در بالای برنامه دولت قرارگیرد.