تصمیم قانونی دایر به‌انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۳۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
Majlis 17.pdf

تصمیم قانونی دایر به‌انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس - مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۳۱ [۱]

مجلس شورای ملی به موجب ماده ۲۹ قانون اساسنامه بانک ملی مصوب ۲۲ امرداد ماه ۱۳۱۷ آقایان بهاالدین کهبد و مجید موسوی نمایندگان مجلس را به سمت ناظر اندوخته اسکناس انتخاب نموده‌است.


تصمیم فوق در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سی یک از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.


رییس مجلس شورای ملی - دکتر امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۵۱