تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر فروردین ۱۳۲۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
‌تصميم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به كابينه آقای سهيلی نخست‌وزير تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای مرتضی بیات نخست‌وزیر
محمد ساعد نخست‌وزیر

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۳


‌مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۳

‌مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۲۳ پس از طرح برنامه به کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر به اکثریت ۶۴ رأی از ۸۵ نفر‌عده حاضر رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی

کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه سه‌شنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۲۳ هیأت وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند:

۱ - جناب آقای ساعد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه

۲ - آقای امان‌الله اردلان وزیر بازرگانی و پیشه و هنر

۳ - آقای مرتضی قلی‌بیات وزیر مشاور

۴ - آقای ابوالقاسم فروهر وزیر پست و تلگراف و تلفن.

۵ - آقای حمید سیاح وزیر راه

۶ - آقای مصطفی عدل وزیر مشاور

۷ -آقای عبدالحسین هژیر وزیر کشور

۸ - آقای ابراهیم زند وزیر جنگ

۹ - آقای دکتر قاسم غنی وزیر بهداری

۱۰ - آقای اسدالله ممقانی وزیر دادگستری

۱۱ - آقای علی ریاضی وزیر فرهنگ

۱۲ - آقای محمود نریمان وزیر دارایی

۱۳ - آقای محمود فاتح وزیر کشاورزی

‌در جلسه پنجشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۳۲۳ مجدداً هیأت وزیران به شرح زیر به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند:

۱ - جناب آقای ساعد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه

۲ - آقای امان‌الله اردلان وزیر پیشه و هنر

۳ - آقای مرتضی قلی‌بیات وزیر مشاور.

۴ - آقای ابوالقاسم فروهر وزیر دارایی

۵ - آقای حمید سیاح وزیر راه

۶ - آقای مصطفی عدل وزیر مشاور

۷ - آقای عبدالحسین هژیر وزیر کشور

۸ - آقای ابراهیم زند وزیر جنگ

۹ - آقای دکتر قاسم غنی وزیر فرهنگ

۱۰ - آقای اسدالله ممقانی وزیر دادگستری

۱۱ - آقای ناصر اعتمادی وزیر کشاورزی

۱۲ - آقای دکتر سعید مالک وزیر بهداری

‌وزیر پست و تلگراف بعداً معرفی خواهد شد.

برنامه کابینه آقای محمد ساعد نخست وزیر

‌متن برنامه کابینه آقای محمد ساعد نخست‌وزیر

الف - در سیاست خارجی

الف - در سیاست خارجی:

‌همکاری کامل با متحدین خود بر اساس رعایت حقوق و منافع متقابل و تحکیم روابط دوستانه با دولتهای دوست و همسایه

ب - در سیاست داخلی

ب - در سیاست داخلی:

۱ - استقرار امنیت عمومی و قضایی به وسیله تأمین اجرای کامل قانون در تمام شئون کشور و جهد در این که قانون در سراسر کشور اجرا تا عموم افراد‌کشور از عدالت واقعی برخوردار و آسایش عمومی برقرار شود.

۲ - تهیه وسایل تأمین خواربار و حوائج ضروری مردم و سعی در تعدیل قیمتها.

۳ - تأمین حداقل مایحتاج زندگانی برای افراد کارگر و برزگر از حیث غذا و لباس و مسکن و بهداشت و تعلیمات مربوط به مشاغل هر یک از طبقات‌مذکور.

۴ - تجدید نظر در قانون تقسیمات کشور و شهرداریها و اصلاح تشکیلات اداری مملکت با توجه به این که اهالی در اداره امور محلی خود بیشتر‌شرکت داشته باشند.

۵ - تنظیم برنامه‌های چندساله در امور مربوط به کشاورزی و صنعتی و بازرگانی و بهداشت و فرهنگ و تقدیم آن به مجلس شورای ملی.

۶ - تجدید نظر در وضع مأمورین دولت و تأمین زندگانی آبرومند آنها تا بتوانند با کمال فراغت خاطر انجام وظیفه نمایند با تشویق کامل خدمتگزاران صدیق و‌درستکار و تعقیب و مجازات آنهایی که از مقام خود بر ضرر دولت و ملت سوء استفاده می‌نمایند.

۷ - استفاده کامل از جوانان تحصیلکرده که شایستگی و علمی و عملی و اخلاقی آنها در اموری که بر عهده داشتند به امتحان رسیده است.

‌این برنامه به شرح بالا در جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه مطرح و نسبت به کابینه آقای ساعد به اکثریت ۶۴ رأی از ۸۵ نفر عده حاضر مجلس شورای ملی رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی