تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر مهر ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۷
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۲۷ بر حسب تقاضای آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر با اکثریت ۶۴ رأی از هشتاد و هشت‌نفر عده حاضر نسبت به دولت ایشان ابراز رأی اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت