تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر مهر ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر ۱۳۲۷
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

تصمیم قانونی دائر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر - مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه پنجشنبه سیزدهم آبان ماه ۱۳۲۷ پس از طرح ستیضاح آقای عبدالقدیر آزاد و توضیحات آقای نخست‌وزیر با اکثریت ۶۷ رأی ازهشتاد و هشت نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه سیزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت