تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر آذر ۱۳۲۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای احمد قوام نخست‌وزیر ۱۳۲۶ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر ۱۳۲۶
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم
احمد قوام (قوام‌السلطنه) نخست‌وزیر
رضا حکمت رییس مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی راجع به تقاضای رای اعتماد آقای احمد قوام نخست‌وزیر - مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه هیجدهم آذر ماه ۱۳۲۶ بعد از استماع توضیحات آقای احمد قوام نخست‌وزیر بنابر تقاضای ایشان رأی اعتماد گرفته وچون از یکصد و دوازده نفر عده حاضر چهل و شش نفر رأی مثبت داده بودند لذا اکثریت حاصل نگردید.

تصمیم قانونی بالا در جلسه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت