تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر خرداد ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۷ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم
ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

تصمیم قانونی راجع به اخذ رأی اعتماد به کابینه آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر - مصوب ۱۸ خرداد ماه ۱۳۲۷

مجلس شورای ملی در جلسه هیجدهم خرداد ماه ۱۳۲۷ بعد از استماع گزارش آقای حکیمی نخست‌وزیر بنا بر تقاضای ایشان نسبت به دولت رأی‌اعتماد گرفته و چون از ۱۰۲ نفر عده حاضر ۳۸ رأی مثبت داده شد دولت ایشان دارای اکثریت نگردید.

تصمیم قانونی فوق در جلسه هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت