تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر بهمن ۱۳۲۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ ابراز رای‌ اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای مکی) تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز‌ رای‌اعتماد به دولت جناب آقای حسین علاء نخست‌وزیر ۱۳۳۰
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم
علی رزم‌آرا نخست‌وزیر

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت آقای علی رزم‌آرا نخست‌وزیر - مصوب ۵ بهمن ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی در جلسه پنجم بهمن ماه ۱۳۲۹ بعد از استماع توضیحات آقای رزم‌آرا نخست‌وزیر بنا بر تقاضای ایشان به اکثریت ۹۲ رأی از ۱۰۳‌نفر عده حضار نسبت به دولت ابراز اعتماد نموده‌است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت