تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست وزیر ۱۳۲۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای عبدالحسین هژیر نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت آقای علی منصور نخست‌وزیر
محمد ساعد نخست‌وزیر

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای ساعد نخست‌وزیر - مصوب ۱۷ آذر ماه ۱۳۲۷

‌مجلس شورای ملی پس از طرح برنامه دولت که متن آن ضمیمه است با موافقت اجرای مواد آن در جلسه هفدهم آذر ماه ۱۳۲۷ با اکثریت پنجاه و شش‌رأی از نود و شش نفر عده حاضر به دولت ایشان ابراز نموده است.


کابینه آقای ساعد نخست وزیر

  • ‌پاورقی: در جلسه یکشنبه ۰۳ آبان ماه ۱۳۲۷ هیأت دولت به شرح زیر معرفی شده‌اند:
۱ - آقای محمد ساعد (‌نخست‌وزیر و وزیر کشور).
۲ - آقای محسن صدر (‌وزیر دادگستری).
۳ - آقای امیر اعلم (‌وزیر بهداری ).
۴ - آقای علی اصغر حکمت (‌وزیر امور خارجه).
۵ - آقای سپهبد امیر احمدی (‌وزیر جنگ).
۶ - آقای دکتر سجادی (‌وزیر فرهنگ).
۷ - آقای گلشاییان (‌وزیر دارایی).
۸ - آقای نادر آراسته (‌وزیر پست و تلگراف و تلفن)
۹ - آقای جمال امامی (‌وزیر مشاور).
۱۰ - آقای اشرفی (‌وزیر اقتصاد ملی).
۱۱ - آقای دکتر احمد مقبل (‌وزیر کشاورزی).
۱۲ - آقای دکتر طاهری (‌وزیر مشاور).

‌در جلسه سه شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۲۷ آقای سرلشگر هدایت به سمت معاونت وزارت جنگ معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۳۲۷ آقایان زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای دکتر سجادی به سمت وزارت راه.
۲ - آقای دکتر اقبال به سمت وزارت بهداری.
۳ - آقای دکتر زنگنه به سمت وزارت فرهنگ.

‌در جلسه سه شنبه ۱۴ دی ماه ۱۳۲۷ آقای سید محمد طباطبایی به سمت معاونت پارلمانی نخست‌وزیر و آقای محمدعلی بوذری به سمت معاونت‌وزارت دادگستری معرفی شده‌اند.

‌در جلسه پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۲۷ آقای مصطفی عدل به سمت وزیر مشاور معرفی شده است.

‌در جلسه یکشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۲۷ آقایان زیر معرفی شده‌اند:

۱ - آقای فهیم‌الملک وزیر مشاور.
۲ - آقای دکتر سجادی به وزارت دادگستری.
۳ - آقای نادر آراسته به وزارت راه.
۴ - آقای دکتر ادهم به وزارت بهداری.
۵ - آقای دکتر اقبال به وزارت کشور.

‌در جلسه یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ آقای خواجه‌نوری به سمت معاونت وزارت دارایی و آقای سیاح به سمت وزارت راه معرفی شده‌اند.

‌در جلسه پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۳۲۸ آقای نجومی به سمت معاونت وزارت پست و تلگراف معرفی شده است.

‌در جلسه پنجشنبه ۳۰ تیر ماه ۱۳۲۸ آقای ابراهیم مهدوی به سمت معاونت وزارت کشاورزی معرفی شده است.

‌این تصمیم در جلسه هفدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

برنامه کابینه آقای ساعد

متن برنامه دولت آقای ساعد

۱ - حفظ و تحکیم روابط دوستانه با کلیه کشورها مخصوصاً با همسایگان بر اساس احترام متقابل با متابعت از منشور ملل متحد.
۲ - اجرای کامل قوانین و حفظ و امنیت عمومی و بسط عدالت اجتماعی و قضایی.
۳ - اجرای برنامه هفت‌ساله پس از تصویب مجلس شورای ملی.
۴ - فراهم آوردن وسایل رفاه عمومی از حیث احتیاجات اولیه مانند خواربار و برق و لوله‌کشی آب شهرها و سایر مواد زندگانی به قیمت ارزان و تسهیل‌و تشویق صادرات و توسعه بهداشت و فرهنگ برای عموم.
۵ - سعی در بهبود زندگی کارگران و کشاورزان.
۶ - تعقیب اقدامات دولتهای گذشته به منظور استیفاء حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب.
۷ - اقدام برای استرداد اراضی ایران که بدون هیچ گونه قرارداد و معاهده مورد مداخله دیگران واقع شده است.
۸ - تهیه موجبات استقلال شهرداریها در هر محل و جلوگیری از تمرکز فوق‌العاده امور اقتصادی و اداری در مرکز.
۹ - تنظیم بودجه مملکتی ۱۳۲۸ بر اساس تعادل و توازن با توجه به این نکته که قسمت عمده از درآمد کشور صرف کارهای تولیدی و عمرانی گردد.
۱۰ - تقدیم لوایح قانونی برای سازمان وزارتخانه‌ها بر اساس لایحه استخدام که تقدیم خواهد شد.